Rejestry, ewidencja, archiwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestry, ewidencje i archiwum zakładowe prowadzone są zgodnie z rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U.Nr 112, poz. 1319 z 1999r. )a) wykaz rejestrów:
 - rejestr kancelaryjny: księga podawcza, księga korespondencji,
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- rejestr pieczęci szkolnych,

- rejestr spraw kadrowych, regulowanych przez Kodeks Pracy ( ust. z dnia 26.06.1974 r. z późniejszymi zmianami )- prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Margoninie
- rejestr spraw finansowych, regulowanych Ustawą o Rachunkowości (Dz.U.Nr 113, poz. 1186 z 2000 r.)- prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

b) wykaz ewidencji :
 Szkoła prowadzi następujące ewidencje :
- księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
- księgę uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły,
- dzienniki lekcyjne dla każdego oddziału,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych, pedagoga, bibliotekarza, świetlicy szkolnej,
- dzienniki nauczania indywidualnego,
- arkusz ocen dla każdego ucznia,
- księgi arkuszy ocen,
- księgi protokołów rad pedagogicznych,
- karty ewidencji czasu pracy pracowników,
Dokumentację dotyczącą procesu nauczania, wychowania i opieki udostępnia się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Rodzice mają prawo do wglądu do dokumentacji z przebiegu nauczania swojego dziecka.

Udostępnianie spraw kadrowych reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 33 z 1997).

Sprawy dotyczące funkcjonowania finansowego placówki udostępniane są organowi prowadzącemu.