Struktura organizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:
a) I etap edukacyjny - klasy I-III,
b) II etap edukacyjny - klasy IV-VIII.

Szczegółową organizację działania szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami), opracowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do 31 maja danego roku.

Szczegółowy kalendarz na dany rok szkolny określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

W szkole zatrudnieni są: pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi i administracji.Obsługę ekonomiczną i finansową dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Margoninie ul. Polna 6 .